Model zarządzania Waterfall: zalety metody kaskadowej

Redakcja

23 kwietnia, 2024

Model zarządzania waterfall, znany również jako metoda kaskadowa, to popularna metodologia zarządzania projektami, która opiera się na sekwencyjnym podejściu do realizacji projektu. W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej tej metodzie, omawiając jej podstawy, cechy, zalety i wady, a także porównamy ją z innymi podejściami do zarządzania projektami.

Podstawy modelu zarządzania waterfall

W tej sekcji przyjrzymy się bliżej modelowi waterfall, znanemu również jako model kaskadowy, oraz omówimy jego kluczowe cechy i metodykę zarządzania projektem.

Czym jest zarządzanie projektem kaskadowym?

Zarządzanie projektem kaskadowym, czyli waterfall project management, to podejście do zarządzania projektami, które opiera się na sekwencyjnym przechodzeniu przez poszczególne etapy projektu. W modelu tym, każdy etap musi zostać zakończony, zatwierdzony i przekazany do następnego etapu, zanim rozpocznie się kolejny. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych etapów bez poważnych konsekwencji dla harmonogramu i budżetu projektu.

Kluczowe cechy modelu waterfall

Wyróżniamy kilka istotnych cech modelu waterfall, które decydują o jego specyfice:

 • Sekwencyjność etapów – każdy etap projektu musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego;
 • Brak możliwości powrotu do wcześniejszych etapów bez negatywnego wpływu na harmonogram i budżet;
 • Wysoki nacisk na szczegółowe planowanie i dokumentację;
 • Wymóg zatwierdzenia każdego etapu przez klienta lub zarząd projektu;
 • Mała elastyczność w przypadku zmian w wymaganiach projektu.

Metodologia zarządzania projektem w modelu waterfall

Metodologia zarządzania projektem w modelu waterfall, nazywana również metodologią kaskadową, opiera się na kilku kluczowych zasadach:

 1. Wymagania projektu muszą być dokładnie zdefiniowane na samym początku;
 2. Projekt dzieli się na sekwencyjne etapy, takie jak analiza, projektowanie, implementacja, testowanie i wdrożenie;
 3. Każdy etap musi zostać zakończony i zatwierdzony, zanim rozpocznie się kolejny;
 4. W przypadku zmian w wymaganiach projektu, konieczne jest przeprowadzenie analizy wpływu na harmonogram i budżet, a następnie renegocjacja z klientem lub zarządem projektu;
 5. Ważnym elementem jest również monitorowanie postępów i jakości na każdym etapie projektu.

W praktyce, metodyka waterfall sprawdza się szczególnie w projektach o stałych wymaganiach, gdzie możliwość wprowadzenia zmian jest ograniczona, a precyzyjne planowanie i dokumentacja mają kluczowe znaczenie.

Praca w modelu kaskadowym

Praca w modelu kaskadowym, czyli modelu waterfall proces, polega na sekwencyjnym przechodzeniu przez poszczególne etapy projektu, zaczynając od analizy wymagań, a kończąc na wdrożeniu. W kolejnych podrozdziałach omówimy poszczególne etapy projektu, szczegółowy plan i harmonogram, oraz wymagania projektu i strukturę w systemie kaskadowym.

Poszczególne etapy projektu w modelu waterfall

W modelu waterfall wyróżniamy poszczególne etapy projektu, które muszą zostać zakończone i zatwierdzone, zanim rozpocznie się kolejny. Oto one:

 1. Analiza wymagań – na tym etapie zbierane są informacje na temat potrzeb klienta oraz określane są cele projektu;
 2. Projektowanie – opracowywany jest plan realizacji projektu, w tym architektura systemu, interfejsy użytkownika oraz struktura danych;
 3. Implementacja – programiści tworzą kod źródłowy, realizując założenia z etapu projektowania;
 4. Testowanie – sprawdzana jest poprawność działania systemu oraz wykrywane są ewentualne błędy;
 5. Wdrożenie – gotowy system jest instalowany u klienta i przekazywany do użytku;
 6. Utrzymanie – na tym etapie następuje monitorowanie systemu, naprawa błędów oraz wprowadzanie ewentualnych zmian.

Ważne jest, aby na każdym etapie realizacji projektu dbać o jakość pracy oraz kontrolować postępy, aby uniknąć opóźnień i przekroczenia budżetu.

Jak wygląda szczegółowy plan i harmonogram projektu w metodzie kaskadowej?

W metodzie kaskadowej kluczowe znaczenie ma opracowanie szczegółowego planu oraz harmonogramu projektu. Plan powinien zawierać informacje na temat celów projektu, zakresu prac, zasobów, budżetu oraz harmonogramu. Harmonogram, z kolei, określa kolejność realizacji poszczególnych etapów oraz terminy ich zakończenia.

Ważnym elementem planowania w modelu waterfall jest również identyfikacja ryzyk oraz opracowanie strategii zarządzania nimi. Dzięki temu można minimalizować negatywne skutki ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

Wymagania projektu i struktura w systemie kaskadowym

Model kaskadowy zakłada, że wymagania projektu muszą być dokładnie zdefiniowane na samym początku, a wszelkie zmiany wprowadzane są tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego tak ważne jest, aby na etapie analizy wymagań dokładnie zbadać potrzeby klienta oraz określić cele projektu.

W systemie kaskadowym, struktura projektu jest ściśle związana z sekwencyjnym przechodzeniem przez poszczególne etapy. Każdy etap musi zostać zakończony i zatwierdzony, zanim rozpocznie się kolejny. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych etapów bez poważnych konsekwencji dla harmonogramu i budżetu projektu.

Podsumowując, praca w modelu kaskadowym opiera się na sekwencyjnym przechodzeniu przez poszczególne etapy projektu, szczegółowym planowaniu oraz ściśle określonych wymaganiach projektu. Dzięki temu podejściu, możliwe jest realizowanie projektów o stałych wymaganiach, gdzie precyzyjne planowanie i dokumentacja mają kluczowe znaczenie.

Zalety i minusy modelu waterfall

W tej części artykułu omówimy zalety waterfall oraz minusy waterfall, aby przedstawić pełniejszy obraz tego podejścia do zarządzania projektami. Zrozumienie korzyści i wyzwań związanych z modelem kaskadowym pomoże w podjęciu decyzji, czy jest to odpowiednia metoda dla danego projektu.

Korzyści z wykorzystania metodyki waterfall

Zalety modelu kaskadowego wynikają głównie z jego struktury i podejścia do metodyki zarządzania projektami. Oto niektóre z nich:

 • Łatwość planowania i kontrolowania – dzięki sekwencyjnemu przechodzeniu przez etapy projektu, łatwiej jest planować i kontrolować postępy oraz budżet;
 • Dokładna dokumentacja – model waterfall wymaga szczegółowej dokumentacji na każdym etapie, co ułatwia komunikację między zespołem a klientem oraz przekazanie wiedzy do przyszłych projektów;
 • Stałe wymagania – model ten sprawdza się w projektach o stałych wymaganiach, gdzie zmiany są rzadko wprowadzane;
 • Łatwość wdrożenia – dzięki jasno określonym etapom i wymaganiom, wdrożenie projektu jest łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Wady modelu kaskadowego i potencjalne wyzwania

Chociaż model waterfall ma swoje zalety, istnieją również wady modelu kaskadowego, które mogą stanowić wyzwanie dla niektórych projektów. Oto kilka z nich:

 • Trudność w wprowadzaniu zmian – ze względu na sekwencyjną strukturę, wprowadzenie zmian w późniejszych etapach projektu może być kosztowne i czasochłonne;
 • Brak elastyczności – model waterfall nie jest elastyczny, co może utrudniać dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klienta lub rynku;
 • Opóźnienia w dostarczaniu wartości – wartość dla klienta jest dostarczana dopiero po zakończeniu wszystkich etapów projektu, co może prowadzić do opóźnień;
 • Ryzyko niepowodzenia – jeśli jeden z etapów projektu napotka problemy, może to wpłynąć na cały projekt, zwiększając ryzyko niepowodzenia.

Podsumowując, model waterfall ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze metodyki zarządzania projektami. W zależności od specyfiki projektu, model kaskadowy może być odpowiedni lub nie. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potrzeby projektu oraz zrozumieć ograniczenia i możliwości modelu waterfall, zanim podejmie się decyzję o jego zastosowaniu.

Porównanie modelu waterfall z innymi metodologiami zarządzania projektami

W tej części artykułu skupimy się na porównaniu agile vs waterfall, aby lepiej zrozumieć, jak te dwie metody różnią się od siebie. Omówimy kluczowe różnice między waterfall a agile oraz poradnik, kiedy wybrać model waterfall, a kiedy agile.

Agile vs waterfall: kluczowe różnice

Agile czy waterfall – to pytanie, które często zadają sobie menedżerowie projektów. Oto kilka kluczowych różnic między tymi dwiema metodologiami:

 • Struktura projektu: Model waterfall opiera się na sekwencyjnym przechodzeniu przez etapy projektu, podczas gdy metoda agile zakłada iteracyjne podejście, z możliwością wprowadzania zmian w trakcie trwania projektu;
 • Elastyczność: W przypadku agile a waterfall, metoda agile jest bardziej elastyczna, co pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klienta lub rynku;
 • Dostarczanie wartości: W metodzie agile wartość dla klienta jest dostarczana stopniowo, w trakcie trwania projektu, podczas gdy w modelu waterfall wartość jest dostarczana dopiero po zakończeniu wszystkich etapów;
 • Wprowadzanie zmian: W przypadku różnic między waterfall a agile, metoda agile pozwala na łatwiejsze wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu, podczas gdy w modelu waterfall wprowadzenie zmian w późniejszych etapach może być kosztowne i czasochłonne.

Kiedy wybrać model waterfall, a kiedy agile?

Wybór między modelem waterfall a metodą agile zależy od specyfiki projektu oraz potrzeb klienta. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

 • Stałe wymagania: Jeśli projekt ma stałe wymagania i mało prawdopodobne są zmiany w trakcie jego trwania, model waterfall może być odpowiedni;
 • Złożoność projektu: W przypadku bardziej złożonych projektów, gdzie wymagana jest większa elastyczność i możliwość wprowadzania zmian, metoda agile może być lepszym rozwiązaniem;
 • Terminowość: Jeśli priorytetem jest szybkie dostarczenie wartości dla klienta, metoda agile może być bardziej odpowiednia, ponieważ pozwala na stopniowe dostarczanie wartości w trakcie trwania projektu;
 • Zespół projektowy: Jeśli zespół projektowy ma doświadczenie w pracy z metodą agile i jest w stanie efektywnie współpracować w ramach tej metody, może to być lepszy wybór niż model waterfall.

Podsumowując, wybór między modelem waterfall a metodą agile zależy od specyfiki projektu oraz potrzeb klienta. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować te aspekty oraz zrozumieć ograniczenia i możliwości obu metod, zanim podejmie się decyzję o ich zastosowaniu.

Tradycyjne metody zarządzania projektem a model waterfall

W tej części artykułu porównamy tradycyjne metody zarządzania projektem z modelem zarządzania waterfall. Omówimy, czy model waterfall można uznać za system klasyczny oraz jak tradycyjne zarządzanie projektem wpływa na podejście kaskadowe.

Czy model waterfall to system klasyczny?

Model waterfall jest często uważany za system klasyczny w zarządzaniu projektami, ponieważ opiera się na sekwencyjnym przechodzeniu przez poszczególne etapy projektu. W przeciwieństwie do nowoczesnych metod, takich jak agile, model waterfall nie zakłada elastyczności i możliwości wprowadzania zmian w trakcie trwania projektu. W związku z tym, można uznać, że model waterfall jest systemem klasycznym, który ma swoje korzenie w tradycyjnych metodach zarządzania projektem.

Jak tradycyjne zarządzanie projektem wpływa na podejście kaskadowe?

Tradycyjne zarządzanie projektem ma istotny wpływ na podejście kaskadowe w modelu waterfall. Oto kilka aspektów, które łączą te dwa podejścia:

 • Struktura projektu: Zarówno w tradycyjnym zarządzaniu projektem, jak i w modelu waterfall, projekt jest podzielony na sekwencyjne etapy, które muszą być zakończone kolejno, zanim można przejść do następnego;
 • Planowanie: W obu podejściach, planowanie odgrywa kluczową rolę. Wymagania projektu są określane na początku, a następnie tworzony jest szczegółowy plan i harmonogram projektu;
 • Kontrola jakości: Zarówno w tradycyjnym zarządzaniu projektem, jak i w modelu waterfall, kontrola jakości odgrywa ważną rolę. W obu przypadkach, kontrola jakości jest przeprowadzana na końcu każdego etapu, zanim projekt przejdzie do kolejnego etapu;
 • Brak elastyczności: W tradycyjnym zarządzaniu projektem, podobnie jak w modelu waterfall, wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu jest trudne i czasochłonne, co może prowadzić do opóźnień i wzrostu kosztów.

Podsumowując, tradycyjne zarządzanie projektem ma istotny wpływ na podejście kaskadowe w modelu waterfall. Obie metody opierają się na sekwencyjnym przechodzeniu przez etapy projektu, szczegółowym planowaniu, kontroli jakości oraz braku elastyczności w wprowadzaniu zmian w trakcie trwania projektu.

Polecane: