Metodologia Scrum, czyli elastyczne zarządzanie projektami

Redakcja

17 kwietnia, 2024

Scrum to popularna metoda zarządzania projektami, która wpisuje się w szeroko pojętą metodykę Agile. Wyróżnia się swoją elastycznością, adaptacyjnością oraz skupieniem na dostarczaniu wartości dla klienta. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu podejściu, omawiając jego podstawowe zasady, kluczowe role, procesy oraz korzyści i wyzwania związane z jego implementacją. Porównamy również Scrum z tradycyjnymi metodami zarządzania projektami, takimi jak metodyka Waterfall, aby lepiej zrozumieć, kiedy Scrum może być lepszym wyborem.

Czym jest Scrum i jak wpisuje się w metodykę Agile?

Scrum to ramowy model zarządzania projektami, który wpisuje się w metodykę Agile. Agile to podejście do zarządzania projektami, które skupia się na ciągłej adaptacji, elastyczności oraz współpracy między zespołami. Scrum jest jednym z najbardziej popularnych i efektywnych podejść w ramach metodyki Agile, który pozwala na szybkie dostarczanie wartości dla klienta oraz efektywne zarządzanie zasobami.

Podstawowe zasady Scrum

Zasady Scrum opierają się na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji. Przejrzystość oznacza, że wszystkie informacje dotyczące projektu są dostępne dla wszystkich członków zespołu. Inspekcja polega na regularnym sprawdzaniu postępów pracy, aby wykryć ewentualne problemy i możliwości poprawy. Adaptacja to zdolność do wprowadzania zmian w celu poprawy efektywności i jakości pracy.

W praktyce, Scrum opiera się na kilku kluczowych elementach, takich jak:

 • Sprinty – krótkie, czasowe iteracje pracy, zwykle trwające od 1 do 4 tygodni
 • Product Backlog – lista wymagań i funkcji produktu, priorytetowo uporządkowana
 • Sprint Backlog – lista zadań do wykonania w danym sprincie
 • Daily Scrum – codzienne, krótkie spotkania zespołu, podczas których omawiane są postępy i problemy
 • Przegląd sprintu – spotkanie na końcu sprintu, podczas którego prezentowane są wyniki pracy i zbierane są informacje zwrotne
 • Retrospekcja sprintu – spotkanie po przeglądzie sprintu, mające na celu analizę procesu pracy i identyfikację możliwości poprawy

Scrum w kontekście metodyki Agile

Scrum jest jednym z wielu podejść w ramach metodyki Agile. Inne popularne metody Agile to m.in. Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) czy Feature-Driven Development (FDD). Wszystkie te metody mają na celu dostarczenie wartości dla klienta w sposób szybki i elastyczny, jednak różnią się między sobą szczegółami procesu oraz narzędziami.

Scrum wyróżnia się na tle innych metod Agile swoim silnym naciskiem na samoorganizację zespołów, regularne spotkania oraz ciągłą inspekcję i adaptację. Dzięki temu, Scrum jest szczególnie efektywny w przypadku złożonych projektów, które wymagają szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania i warunki.

Kluczowe role w Scrum

W podejściu Scrum wyróżniamy trzy główne role w Scrum: Scrum Mastera, zespół deweloperski oraz właściciela produktu. Każda z tych ról pełni ważne funkcje w procesie zarządzania projektem i współpracuje ze sobą, aby osiągnąć sukces.

Rola Scrum Mastera

Scrum Master to osoba odpowiedzialna za utrzymanie procesu Scrum w organizacji oraz wspieranie zespołu w jego stosowaniu. Jego głównym zadaniem jest dbanie o to, aby zespół przestrzegał zasad Scrum oraz usuwanie wszelkich przeszkód, które mogą utrudniać pracę zespołu. Scrum Master pełni również rolę trenera i mentora dla zespołu, pomagając mu w ciągłym doskonaleniu się i rozwijaniu umiejętności.

Warto zaznaczyć, że Scrum Master nie jest kierownikiem zespołu ani nie podejmuje decyzji za zespół. Jego rolą jest raczej wspieranie zespołu w samodzielnym podejmowaniu decyzji oraz dbanie o to, aby zespół miał odpowiednie warunki do pracy.

Rola zespołu deweloperskiego

Zespół deweloperski to grupa specjalistów odpowiedzialna za realizację zadań związanych z tworzeniem produktu. W Scrum zespół deweloperski powinien być samoorganizujący się, co oznacza, że samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące sposobu pracy, podziału zadań oraz osiągania celów sprintu. Zespół deweloperski składa się z różnych specjalistów, takich jak programiści, testerzy, projektanci czy analitycy biznesowi, którzy wspólnie pracują nad dostarczeniem wartości dla klienta.

W Scrum zaleca się, aby zespół deweloperski był niewielki (zwykle od 3 do 9 osób), co pozwala na efektywną komunikację i współpracę między członkami zespołu. Zespół deweloperski odpowiada za jakość dostarczanego produktu oraz za to, aby praca była zgodna z celami sprintu i wymaganiami właściciela produktu.

Rola właściciela produktu

Właściciel produktu to osoba odpowiedzialna za definiowanie celów i wymagań produktu oraz za zarządzanie Product Backlogiem. Jego głównym zadaniem jest dbanie o to, aby produkt spełniał oczekiwania klienta oraz dostarczał wartość biznesową. Właściciel produktu współpracuje zarówno ze zespołem deweloperskim, jak i z interesariuszami (np. klientami, zarządem), aby zbierać informacje zwrotne i dostosowywać wymagania produktu do zmieniających się potrzeb.

Właściciel produktu podejmuje decyzje dotyczące priorytetów w Product Backlogu oraz akceptuje lub odrzuca wyniki pracy zespołu deweloperskiego. Jego rolą jest również dbanie o to, aby zespół deweloperski miał jasne i zrozumiałe wymagania oraz cel sprintu, co pozwala na efektywną realizację zadań.

Proces Scrum: od planowania do przeglądu sprintu

Proces Scrum składa się z kilku etapów, które mają na celu zapewnienie efektywnego zarządzania projektem i dostarczenie wartości dla klienta. W tym rozdziale omówimy trzy kluczowe elementy procesu Scrum: planowanie sprintu, codzienne spotkania Scrum oraz przegląd sprintu i retrospekcję.

Planowanie sprintu: jak to działa?

Planowanie sprintu to pierwszy etap procesu Scrum, który ma na celu ustalenie celów sprintu oraz zadań, które zespół deweloperski będzie realizować w trakcie sprintu. Planowanie sprintu odbywa się na początku każdego sprintu i zwykle trwa od kilku godzin do jednego dnia, w zależności od długości sprintu i złożoności projektu.

Podczas planowania sprintu, właściciel produktu przedstawia zespołowi deweloperskiemu priorytetowe zadania z Product Backlogu, które mają zostać zrealizowane w trakcie sprintu. Zespół deweloperski analizuje te zadania, szacuje ich złożoność oraz ustala, które z nich są w stanie zrealizować w ramach sprintu. Następnie, zespół deweloperski i właściciel produktu wspólnie ustalają cel sprintu, który definiuje oczekiwane rezultaty pracy zespołu.

Ważnym elementem planowania sprintu jest również ustalenie kryteriów akceptacji dla każdego zadania, które określają warunki, które muszą zostać spełnione, aby zadanie zostało uznane za zakończone.

Codzienne spotkania Scrum

Codziennie spotkania Scrum, zwane również Daily Stand-up, to krótkie (zwykle trwające nie dłużej niż 15 minut) spotkania, które odbywają się każdego dnia pracy w trakcie sprintu. Celem tych spotkań jest monitorowanie postępów pracy zespołu oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, które mogą wpłynąć na realizację celów sprintu.

Podczas codziennych spotkań Scrum, każdy członek zespołu deweloperskiego informuje pozostałych o tym, co udało mu się zrealizować od ostatniego spotkania, co planuje zrobić do następnego spotkania oraz czy napotkał jakieś przeszkody w realizacji swoich zadań. Scrum Master uczestniczy w tych spotkaniach i dba o to, aby przebiegały sprawnie oraz pomaga zespołowi w rozwiązywaniu problemów.

Przegląd sprintu i retrospekcja

Przegląd sprintu to spotkanie, które odbywa się na końcu każdego sprintu i ma na celu ocenę pracy zespołu deweloperskiego oraz prezentację wyników pracy interesariuszom (np. klientom, zarządom). Podczas przeglądu sprintu, zespół deweloperski prezentuje zrealizowane zadania oraz demonstruje funkcjonalności produktu, które zostały zaimplementowane w trakcie sprintu. Właściciel produktu ocenia, czy zrealizowane zadania spełniają kryteria akceptacji oraz czy cel sprintu został osiągnięty.

Retrospekcja to kolejne spotkanie, które odbywa się po przeglądzie sprintu i ma na celu analizę procesu pracy zespołu oraz identyfikację obszarów, które można poprawić w kolejnych sprintach. Podczas retrospekcji, zespół deweloperski, Scrum Master oraz właściciel produktu wspólnie analizują, co działało dobrze, co można poprawić oraz jakie działania należy podjąć, aby usprawnić proces pracy w kolejnych sprintach.

Korzyści i wyzwania związane z implementacją Scrum

Wdrożenie metodyki Scrum w zarządzaniu projektami niesie ze sobą wiele korzyści, ale także wyzwań. W tej części artykułu omówimy, jak Scrum przyspiesza dostarczanie wartości oraz jakie wyzwania mogą się pojawić podczas adaptacji tej metodyki.

Jak Scrum przyspiesza dostarczanie wartości?

Scrum jest znany z przyspieszania dostarczania wartości dla klientów i interesariuszy. Osiąga to poprzez kilka kluczowych cech:

 • Iteracyjne podejście: Scrum dzieli projekt na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania sprinty, które pozwalają na szybsze dostarczenie części funkcjonalności produktu.
 • Priorytetyzacja zadań: Właściciel produktu ustala priorytety zadań w Product Backlogu, co pozwala zespołowi deweloperskiemu skupić się na najważniejszych funkcjonalnościach.
 • Adaptacyjność: Scrum pozwala na elastyczne dostosowywanie planów i priorytetów w trakcie trwania projektu, co umożliwia szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby klienta.
 • Transparentność: Regularne spotkania Scrum oraz przeglądy sprintów zapewniają jasność co do postępów projektu i umożliwiają szybsze identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.

Dzięki tym cechom, Scrum pozwala na szybsze dostarczanie wartości dla klientów oraz lepsze dostosowanie się do ich potrzeb i oczekiwań.

Wyzwania związane z adaptacją Scrum

Chociaż Scrum oferuje wiele korzyści, wdrożenie tej metodyki może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Oto niektóre z nich:

 • Zmiana kultury organizacyjnej: Scrum wymaga zmiany podejścia do zarządzania projektami, co może być trudne dla organizacji przyzwyczajonych do tradycyjnych metod, takich jak Waterfall.
 • Wymagania dotyczące zasobów: Wdrożenie Scrum może wymagać dodatkowych zasobów, takich jak szkolenia dla zespołu, zatrudnienie Scrum Mastera czy dostosowanie narzędzi do zarządzania projektami.
 • Opór ze strony zespołu: Członkowie zespołu mogą być sceptyczni wobec nowej metodyki i jej korzyści, co może utrudniać wdrożenie Scrum.
 • Trudności z planowaniem: Scrum opiera się na elastyczności i adaptacji, co może utrudniać precyzyjne planowanie projektu na dłuższą perspektywę.

Mimo tych wyzwań, wiele organizacji z powodzeniem wdrożyło Scrum i czerpie z niego korzyści. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie specyfiki metodyki, zaangażowanie zespołu oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków.

Scrum vs tradycyjne metody zarządzania projektami

W tej części artykułu porównamy Scrum vs tradycyjne metody zarządzania projektami, takie jak metodyka Waterfall. Omówimy również sytuacje, w których Scrum może być lepszym wyborem dla zarządzania projektami.

Porównanie Scrum i metodyki Waterfall

Scrum i metodyka Waterfall to dwa różne podejścia do zarządzania projektami, które mają swoje zalety i wady. Oto porównanie tych dwóch metod:

Scrum Waterfall
Iteracyjne podejście do projektu, podzielone na sprinty Projekt realizowany jest sekwencyjnie, od początku do końca
Elastyczność i adaptacyjność w trakcie trwania projektu Rigidity and resistance to change once the project has started
Transparentność i regularne komunikacja w zespole Komunikacja ograniczona do poszczególnych etapów projektu
Skupienie na dostarczaniu wartości dla klienta Skupienie na realizacji założonych etapów projektu

Podsumowując, Scrum jest bardziej elastyczny i adaptacyjny, co pozwala na szybsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klienta. Z kolei metodyka Waterfall opiera się na sztywnym planowaniu i realizacji kolejnych etapów projektu, co może utrudniać wprowadzanie zmian w trakcie jego trwania.

Kiedy Scrum jest lepszym wyborem?

Scrum może być lepszym wyborem w sytuacjach, gdy:

 • Wymagana jest elastyczność: Projekty, które mogą ulec zmianom w trakcie ich trwania, takie jak rozwój oprogramowania czy innowacyjne projekty, mogą skorzystać z adaptacyjności Scrum.
 • Priorytetem jest dostarczanie wartości: Scrum skupia się na dostarczaniu wartości dla klienta poprzez realizację najważniejszych funkcjonalności, co może być korzystne w projektach, gdzie wartość dla klienta jest kluczowa.
 • Ważna jest transparentność i komunikacja: Scrum promuje regularną komunikację i transparentność w zespole, co może być pomocne w projektach, gdzie współpraca między członkami zespołu jest kluczowa.

Warto zaznaczyć, że Scrum nie jest odpowiedni dla każdego projektu. W przypadku projektów o ustalonym zakresie, gdzie zmiany są mało prawdopodobne, tradycyjne metody zarządzania projektami, takie jak Waterfall, mogą być bardziej odpowiednie.

Polecane: