Tworzenie i definiowanie tabel w SQL za pomocą polecenia CREATE TABLE na serwerze SQL

Redakcja

1 marca, 2024
Zarządzanie danymi stało się w dzisiejszych czasach kluczowym elementem każdej organizacji. Bez względu na to, czy mówimy o dużych korporacjach, małych firmach, organizacjach non-profit czy rządowych agencjach, informacje gromadzone są, przetwarzane i analizowane w celu podejmowania decyzji biznesowych, tworzenia strategii marketingowych, monitorowania efektywności czy przewidywania trendów. Język SQL, będący podstawą wszystkich operacji na bazach danych, jest narzędziem, które umożliwia przeprowadzanie tych zadań w efektywny i efektywny sposób. Język SQL, a konkretnie jego instrukcja CREATE TABLE, umożliwia tworzenie i definiowanie tabel, które są podstawowymi jednostkami przechowywania danych w relacyjnych bazach danych. Zrozumienie, jak tworzyć tabele w SQL, jest kluczowym krokiem w procesie nauczenia się zarządzania danymi. Jest to jeden z najbardziej podstawowych aspektów SQL, ale także jeden z najważniejszych, ponieważ prawidłowo zdefiniowane tabele pomagają zapewnić integralność i skuteczność operacji na zbiorach danych. W tym artykule skupimy się na tym, jak tworzyć i definiować struktury w SQL za pomocą instrukcji CREATE TABLE na serwerze SQL. Omówimy podstawowe elementy, takie jak nazwy kolumn, typy danych i klucze, które musisz zrozumieć, aby efektywnie tworzyć struktury w SQL. Przedstawimy również przykłady, które pomogą Ci zrozumieć, jak te elementy są stosowane w praktyce. Tworzenie i definiowanie tabel jest nieodłącznym elementem pracy ze zbiorami danych. Bez względu na to, czy jesteś początkującym programistą, czy doświadczonym specjalistą ds. danych, umiejętność generowania struktur SQL będzie niezbędna w Twojej pracy.

SQL i tabela – zrozumienie podstaw baz danych

SQL (Structured Query Language) to język programowania używany do tworzenia, modyfikacji i zarządzania danymi. Kluczowym elementem każdej bazy jest tabela, która przechowuje wartości. Tabela składa się z kolumn, każda z nich o określonym typie danych, mogącym przechowywać informacje takie jak tekst, liczby, daty i czasu, czy też wartości logiczne. Tworzenie nowych tabel w SQL odbywa się za pomocą komendy CREATE TABLE. To podstawowe, ale niezbędne narzędzie, które musisz znać, aby efektywnie pracować z SQL.

CREATE TABLE Pracownicy (
ID INT PRIMARY KEY,
Imie VARCHAR(30) NOT NULL,
DataUrodzenia DATETIME
);

Tabela o nazwie 'Pracownicy’ została utworzona za pomocą powyższego polecenia. Kolumna 'ID’ jest kluczem głównym (PRIMARY KEY), co oznacza, że każdy rekord w tej kolumnie musi być unikalny i nie może być wartością NULL. Kolumna 'Imie’ przechowuje tekst (VARCHAR(30)), a wartości NULL nie są dozwolone (NOT NULL). Kolumna 'DataUrodzenia’ przechowuje daty i czas.
[ALT]

Create Table – tworzenie tabeli za pomocą polecenia

Podczas kreacji tabeli SQL, musimy określić nazwę tabeli, nazwy kolumn oraz typ danych dla każdej kolumny. Do tego służy CREATE TABLE.

CREATE TABLE Zamówienia (
ID INT NOT NULL,
NazwaProduktu VARCHAR(50) NOT NULL,
Ilość INT NOT NULL,
Cena FLOAT
);

Używanie instrukcji ALTER TABLE

Jeżeli chcesz dodać nową kolumnę do istniejącej już tabeli, użyj komendy ALTER TABLE.

ALTER TABLE Zamówienia
ADD DataZamowienia DATETIME;

Klucze w SQL: PRIMARY KEY i FOREIGN KEY

Kiedy budujemy tabelę w SQL, często definiujemy klucz główny, czyli primary key – to kolumna (lub zestaw kolumn), której wartości są unikalne dla każdego rekordu. Klucz obcy (FOREIGN KEY) to kolumna, która tworzy link do innej tabeli.

CREATE TABLE Zamówienia (
ID INT NOT NULL,
ID_Pracownika INT,
NazwaProduktu VARCHAR(50) NOT NULL,
Ilość INT NOT NULL,
Cena FLOAT,
FOREIGN KEY (ID_Pracownika) REFERENCES Pracownicy(ID)
);

Składanie zapytań w SQL

Kiedy projektujemy zbiór danych, kluczowym zadaniem jest składanie zapytań w SQL, które pozwalają na manipulowanie danymi w tabelach. Niezależnie od tego, czy pracujemy z Microsoft SQL Server, MySQL czy inną platformą zarządzania bazami danych, podstawowym narzędziem są zapytania SQL. Podstawowe zapytanie, które możemy skonstruować, to SELECT. W kontekście SQL, SELECT to klauzula, która pozwala nam wyświetlać dane z określonej kolumny lub całej tabeli.

SELECT * FROM Zamówienia;

Powyższe zapytanie wykorzystuje symbol gwiazdki (*) jako skrót do wyboru wszystkich kolumn. SQL Server, interpretując to zapytanie, zwróci zawartość całej tabeli 'Zamówienia’. Mając za zadanie wprowadzenie nowych danych do tabeli, możemy skorzystać z innego kluczowego słowa w SQL – INSERT INTO. Ta komenda umożliwia wstawianie nowych rekordów do tabeli.

INSERT INTO Zamówienia VALUES (1, 'Mleko', 10, 1.99, '2023-06-25');


Kiedy składamy zapytania w SQL, ważne jest, aby pamiętać o konieczności przestrzegania pewnych warunków i ograniczeń (constraints) dotyczących danych dla kolumn (column). Takie ograniczenia mogą obejmować na przykład określenie, że wartość w kolumnie musi być unikalna (unique constraint) lub że kolumna nie może zawierać wartości null (NOT NULL constraint). W SQL, możemy także użyć słowa kluczowego DEFAULT, aby określić wartość domyślną dla kolumny.


CREATE TABLE Zamówienia (
ID INT NOT NULL,
NazwaProduktu VARCHAR(50) NOT NULL,
Ilość INT NOT NULL,
Cena FLOAT,
DataZamowienia DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

Kiedy budujemy strukture za pomocą zapytania CREATE TABLE, bardzo ważne jest, aby pamiętać o prawidłowym użyciu nawiasów. Nawiasy służą do grupowania list kolumn i ograniczeń, które należy oddzielać przecinkami.
[ALT]

Typ danych w języku SQL

Pamiętaj, że SQL oferuje różne typy danych dla kolumn. Wybierając odpowiedni typ danych, musimy zwrócić uwagę na to, jakie wartości będziemy wstawiać do kolumny. Wreszcie, pamiętajmy, że SQL oferuje nam potężne narzędzia do modyfikowania i usuwania danych w tabelach. Za pomocą komendy UPDATE możemy zmodyfikować istniejące rekordy, a za pomocą DELETE – usunąć rekordy spełniające określone kryteria.

Podsumowanie – Tworzenie Tabeli SQL

Tworzenie struktur w SQL jest podstawowym elementem pracy ze zbiorami danych. W artykule omówiliśmy polecenia CREATE TABLE, ALTER TABLE, a także jak składać zapytania. Pamiętaj, że opanowanie tych podstawowych elementów pozwoli Ci efektywnie pracować ze zbiorami danych na różnych serwerach, niezależnie czy jest to MySQL, MSSQL, czy Oracle.

Polecane: